Αρχική σελίδα » Αρχική » Παραχώρηση χώρων

Παραχώρηση χώρων

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα σχετικά με τις συνθήκες και προϋποθέσεις παραχώρησης χώρων του Μαρασλείου σε φυσικά πρόσωπα, συλλογικούς οργανισμούς, ομίλους, εταιρείες ,ή ενώσεις, με σκοπό τη διεξαγωγή επιστημονικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων:

1. Το Αμφιθέατρο, το Γυμναστήριο, οι Αίθουσες διδασκαλίας του νεοκλασικού Κτηρίου και ο αύλειος χώρος του Μαρασλείου μπορεί να παραχωρηθούν για επιστημονικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες σε φυσικά πρόσωπα, μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και συλλογικούς φορείς, όπως επιστημονικές εταιρείες, πολιτιστικούς ομίλους, καλλιτεχνικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικές ενώσεις, κοινωνικούς φορείς και συλλόγους.

2. Ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων πρέπει να είναι καθαρά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι στόχοι τους απόλυτα συμβατοί με τις αρχές λειτουργίας του Ιδρύματος (επιστημονικοί, εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί, καλλιτεχνικοί).

3. Η παραχώρηση μπορεί να γίνει επιλεκτικά για κάποιον από τους διαθέσιμους χώρους ή για το σύνολό τους, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που θα συνυπογραφεί από τους διοργανωτές και τους υπεύθυνους του Ιδρύματος.

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση παραχώρησης του χώρου που επιθυμούν, αναφέροντας τον φορέα που αναλαμβάνει την εκδήλωση, το περιεχόμενο, τους στόχους της και άλλα στοιχεία που θεωρούν χρήσιμα. Η αίτηση κατατίθεται εγγράφως στη Γραμματεία του Ιδρύματος.

Το Δ.Σ. σε σχετική συνεδρίαση αποφασίζει την έγκριση ή μη της πρότασης και την κοινοποιεί στους ενδιαφερομένους. Σε θετική περίπτωση, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Μαρασλείου η διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα που πραγματοποιεί την εκδήλωση (πρόεδρος, ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο), υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του Ν.15999/1986, στην οποία δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της και την υποχρέωση να παραδώσει τον χώρο και την υλικοτεχνική υποδομή του στην κατάσταση που τα παρέλαβε, δεχόμενος να προβεί σε αποκατάσταση ζημιών που τυχόν προκλήθηκαν.

Στην ίδια δήλωση αναφέρεται ότι το Δ.Σ. του Μαρασλείου και οι υπάλληλοί του δεν έχουν καμία ευθύνη για τη διεξαγωγή της εν λόγω εκδήλωσης.

3. Η παραχώρηση γίνεται έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο ημερησίως  προσδιορίζεται ανάλογα με την περίπτωση ως ακολούθως:

Για το Νεοκλασικό κτήριο (έξι αίθουσες διδασκαλίας, φουαγιέ, κοινόχρηστοι χώροι): 320€ (8.00-21.00)

Για το Αμφιθέατρο: 170€ (8.00-21.00)

Για το Γυμναστήριο: 120€ (8.00-21.00)

Στα εν λόγω ποσά περιλαμβάνονται:

  • ο συνεδριακός  χώρος και ο χώρος στάθμευσης
  • η θέρμανση (σε περίοδο που είναι αναγκαία, διαφορετικά το ποσόν μειώνεται)
  • η μικροφωνική εγκατάσταση, ο ηλεκτρολογικός  και  ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (laptop και video projector)
  • τα υλικά καθαριότητας

Στα προηγούμενα ποσά δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή για τη φύλαξη- εποπτεία και την καθαριότητα –υγιεινή των χώρων (100€/8.00-15.00, 150€/ 8.00-21.00),  η οποία θα διατίθενται απευθείας από τους ενδιαφερομένους στο αρμόδιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κύριο Χρήστου Σπύρο.

4. Το συγκεκριμένο ποσό θα κατατίθεται ως εξής:

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωδικός προγράμματος: ΚΑ 13396

ALPHA BANK AE

Αριθμός Λογαριασμού: 101-802002001000227

IBAN: GR0301408020802002001000227

Η απόδειξη της κατάθεσης θα προσκομίζεται στη γραμματεία του Μαρασλείου.

5. Η παραχώρηση θεωρείται έγκυρη και βεβαιωμένη μόνον εφόσον κατατεθεί στη Γραμματεία του Ιδρύματος αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον προηγούμενο λογαριασμό.

6. Σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση, το Δ.Σ. μπορεί να προτείνει μερική ή ολική απαλλαγή από την καταβολή χρημάτων για την παραχώρηση χώρου.

7. Από την προηγούμενη υποχρέωση απαλλάσσονται  οι δραστηριότητες:

  • του Προγράμματος ‘’Καινοτόμες Εφαρμογές’’
  • του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΕΚΠΑ
  • των μελών ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Αγωγής, εφόσον η εκδήλωση που πραγματοποιούν γίνεται από τα ίδια ως φυσικά πρόσωπα και όχι με άλλη ιδιότητα (πρόεδροι κάποιου σωματείου ή εταιρείας)
  • των φοιτητικών και μεταπτυχιακών συλλόγων των Τμημάτων της Σχολής Αγωγής του ΕΚΠΑ
  • των συστεγαζόμενων Δημοτικών Σχολείων και των αντίστοιχων Συλλόγων γονέων τους

Στην απαλλαγή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη φύλαξης και καθαριότητας των χώρων.

8. Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη επιτακτικών λειτουργικών δαπανών του Μαρασλείου.