Αρχική σελίδα » Τομείς » Αρχείο

Αρχείο

Το Αρχείο του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Αρχείο του Μαρασλείου Διδασκαλείου, ένα σημαντικό υλικό για μελέτη και έρευνα, περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό «βιβλίων», «φακέλλων» αλλά και «λυτών εγγράφων» σχετικών με θέματα της λειτουργίας του. Στα εν λόγω ιστορικά τεκμήρια είναι καταγεγραμμένη ολόκληρη η ιστορία της εκπαίδευσης των δασκάλων, από τα προγράμματα διδασκαλίας και τα διδακτικά βιβλία μέχρι τις Πράξεις εγγραφής, προόδου αλλά και διαγωγής των μαθητών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Βιβλίο Χρονικών 1905-1934, στο οποίο μεταξύ άλλων είναι καταγεγραμμένη η αλληλογραφία (τηλεγραφήματα) αναγγελίας τέλεσης των εγκαινίων του νεόδμητου κτηρίου, μεταξύ του τότε διευθυντή του Διδασκαλείου Μιλτ. Βρατσάνου και του Γρ. Μαρασλή αλλά και μεταξύ του τελευταίου και του τότε υπουργού Παιδείας Λάμπρου Καλλιφρονά.

Κυρίαρχη θέση στο αρχείο του Μαρασλείου κατέχουν τα βιβλία Πρακτικών του Συλλόγου των Καθηγητών του Διδασκαλείου, από της ιδρύσεώς του μέχρι το 1936, της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας από το 1934 μέχρι την παύση της λειτουργίας της καθώς και τα Πρακτικά της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, τα Πρακτικά των Παιδαγωγικών Συνεδριών (1924-1934), που καθιερώνονται για πρώτη φορά από τον Αλέξανδρο Δελμούζο, με τις εισηγήσεις τόσο του ίδιου όσο και άλλων σημαινουσών παιδαγωγικών προσωπικοτήτων (Μιχ. Παπαμαύρου, υποδιευθυντή, Ρόζας Ιμβριώτη, Νικ. Καραχρίστου, μετέπειτα διευθυντή, κ.ά.) για θέματα σχετικά με την αποστολή  και τον τρόπο λειτουργίας του Διδασκαλείου, που την περίοδο εκείνη είχε χαρακτηρισθεί ως πρότυπο και υπήρχε δυνατότητα εφαρμογής πρωτοποριακών μεθόδων (σχολείο εργασίας, επιλογή διδακτέας ύλης κ.λπ.). Άξιο προσοχής είναι ότι στις Παιδαγωγικές  Συνεδρίες, συμμετείχαν ισότιμα, εκτός από το διδακτικό προσωπικό του Διδασκαλείου και οι δάσκαλοι των προσαρτημένων σ’ αυτό προτύπων δημοτικών σχολείων ενώ καλούνταν και μαθητές της τελευταίας τάξης του Διδασκαλείου για να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το πρόγραμμα διδασκαλίας και άλλα θέματα που τους αφορούσαν. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και  τα  Πρακτικά της Σχολικής Κοινότητας (1926-1932) καθώς και του Παιδικού Δικαστηρίου (1925-1934), θεσμοί που καθιερώνονται, επίσης για πρώτη φορά από τον Αλέξανδρο Δελμούζο.

Ένα σημαντικό κομμάτι του Αρχείου του Διδασκαλείου αποτελούν τα Μαθητολόγια, τα Βιβλία Γενικού και Ειδικού Ελέγχου με τα πλήρη στοιχεία (καταγωγή, επάγγελμα γονέων, απουσίες κ.λπ.) και τη βαθμολόγηση των εκπαιδευομένων. Επίσης, σημαντικό υλικό αποτελούν τα Πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής των Απολυτηρίων Εξετάσεων (1899-1936), αντίγραφο των οποίων αποστελλόταν στο υπουργείο και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για επικύρωση.

 Τέλος, στο Αρχείο του Μαρασλείου τηρούνται τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Διοίκησης της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, (από το 1985 μέχρι το 1988), συλλογικών οργάνων που θεσμοθετήθηκαν μετά τον «καθυστερημένο» εκσυγχρονισμό των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, κατά το πανεπιστημιακό πρότυπο. Ακόμη, τηρούνται στοιχεία (πρακτικά, προγράμματα σπουδών, οδηγοί σπουδών κ.λπ.) για την μετά το 1995 περίοδο που το Μαράσλειο λειτουργεί ως Παράρτημα του Πανεπιστημίου Αθηνών.